Hayatta en değer verdiğimiz evlatlarımızın anaokulumuzda aldıkları temel eğitimlerden sonra ömür boyu kullanacakları, okuma yazma becerilerini, Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik ve Fen-Deney gibi akademik alt yapılarını, yabancı dil temellerini ve bebeklik döneminden beri aile ortamında kazandıkları değerler eğitimi alt yapılarını güçlendirerek bir sonraki aşama olan ortaokul süreçlerine donanımlı ve hazır olarak gitmelerini sağlamaktır.

1. SINIFLAR

Özel İstanbul Bilim İlkokulu'nda 1. Sınıflar; etkin öğrenmeye uygun olarak dizayn edilmiş sınıflarımızda alanında uzman öğretmenler ile farklı öğrenme ve öğretme teknikleri ile eğitim alırlar. Akademik başarıları yüksek, sosyal becerileri gelişmiş, ahlaki değerleri üst düzeyde, sportif faaliyetlerde kendini geliştiren bireyler olarak yetişirler.

TÜRKÇE

İlk okuma-yazma öğretimi, öğrencilerin zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerinde önemli değişimlere neden olmaktadır. Bu değişimler öğrencilerin hayat boyu kullanacağı anlama, sıralama, sorgulama, ilişki kurma, tahmin etme gibi zihinsel becerileri de geliştirmektedir. Bu nedenle okuma yazma becerilerinin daha sağlam temele oturması, etkili ve güzel kullanılması için dönem sonuna kadar öğrencilerin duyduğu ve çıkardığı seslerin bilincine varmalarını ve yazma sürecinde kelimeleri doğru yazmaları sağlanır.

Okuma yazma süreci sonunda;

- Türkçeyi doğru ve etkili kullanan,
- Kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözen, 
- Bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan,
- Haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu,
- Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan bireyler olarak yetiştirilir.

HAYAT BİLGİSİ

- Hoşgörü ve saygı çatısı altında ahlaki değerleri öğrenen,
- Öğrenmekten keyif alan,
- Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ile barışık,
- Kendini, toplumu ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren,
- Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere ve yaşam becerilerine sahip,
- Çağın gerektirdiği donanıma sahip,
- Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek,
- Mutlu bireyler yetiştirilir.

MATEMATİK

Öğrencilere etraflarındaki dünyayı keşfedip, araştırarak varsayımlar yoluyla görmesini ve anlamasını sağlayacak, matematiği problem çözme, nedensellik ve iletişim aracı olarak görecekleri bir matematik dersi verilir. Tüm bunları yaparken; öğrenciye matematiğin eğlenceli yönünü fark ettirmeyi ve hepsinden önemlisi “her çocuk matematiği öğrenebilir”  ile hareket edilir.

2. SINIFLAR

2. Sınıflarımızda Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerinden oluşan mihver dersler ile Yabancı Dil(İngilizce), Müzik, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar dersleri işlenmektedir.  Ayrıca öğrencilerimiz, Yabancı Dil kapsamında LMS (Learning Management System ) eğitim sistemine yüklenen etkinliklerle öğrendiklerini pekiştirme fırsatı edinmektedirler. MYON eğitim sistemi aracılığıyla da bol bol İngilizce kitap okuyarak İngilizce okuryazarlıklarını geliştirmektedirler.  Beden Eğitimi dersi kapsamında ise yüzme ve jimnastik dallarında eğitim almaktadırlar.

Öğrencilerimizle mutlaka kazanımlarla ilişkili olarak çeşitli sosyal etkinlikler ve geziler düzenlenmektedir. Gerçekleştirdiğimiz gezi faaliyetleri ve Turşu kurma, halat çekme, tohum ekme gibi hayatın içinden etkinlikler sayesinde öğrencilerimiz öğrendiklerini yaparak yaşayarak pekiştirmektedirler.  Her ay öğrencilerimize, okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Kitapsever Belgesi verilmektedir. Yine aynı amaçla Kapı Hikayeleri isimli çalışmamız yapılmaktadır.

Origami-Krigami, Hobi, Satranç, Akıl ve Zeka Oyunları, Story and Telling, Story and Drama, Bağlama-Org-Piano gibi bir çok alanda öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimleri desteklenmektedir. 

3. SINIFLAR

3. Sınıflar olarak hedefimiz;

- Birbirine destekleyen çeşitli etkinlikler ve projelerle öğrencilerimizde hem akademik hem de ahlaki yönden sağlam bir temel oluşturmak,

- Öğrencilerimizi okur-yazarlığa hevesli hale getirmek,

- Kitapların hayatımızdaki yerini ve değerini fark etmelerini sağlamak,

- Toplumsal duyarlılık kazandırmaktadır.

Türkçe derslerinde; okuma,  anlama, konuşma, dinleme,  yazma becerilerinin kazandırılması ve bu becerilerin alışkanlığa dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda dilini doğru ve işlevsel kullanabilen, Türkçe’nin zenginliğinin ve ifade gücünün farkında olan bireyler yetiştirmektir.

Kendini ifade etme, iletişim kurma, arkadaşlarıyla iş birliği yapma, problem çözme, ortak karar verme gibi çeşitli zihinsel ve üst düzey becerileri kazanmaları da amaçlanmaktadır.

Okuma-yazma kazanımı için Türkçe dersi kapsamında, sözcük dağarcıklarını zenginleştiren çalışmalar ile yaratıcı yazma programı  uygulanmaktadır. Böylelikle derslerimizde öğrencileri farklı düşünmeye yönlendirecek etkinliklere yer verilerek, öğretim programı zenginleştirilmektedir.

Matematik derslerinde; ilgili kazanımların öğretilmesinin yanı sıra Matematiğin estetik ve eğlenceli yönünü işleyen konulara yer verilerek öğrencilerin matematik hakkında olumlu tutum geliştirmeleri sağlanmaktır.

Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihninde yapılandırma, Problem çözme, problem kurma, veri toplama ve analizini yapma gibi çeşitli zihinsel ve üst düzey becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Önceliğimiz, öğrencilerimizin Matematiğin gerçek yaşamda önemli bir araç olduğunu benimseyip matematiği başka alanlarla ilişkilendirmelerini sağlamaktır.

Fen Bilimleri derslerinde; ezberden uzak kavrayarak öğrenmeyi hedeflemekteyiz. Temel kavram ve konular öğrencinin günlük yaşam deneyimlerinin içerisinde işlenmektedir. Tüm bunları tecrübe ederken sınıf içi aktivitelerin yanı sıra laboratuvar çalışmalarına da  önem verilmektedir.


Hayat Bilgisi derslerinde; bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa, kolaydan zora, yakından uzağa ilkesine uyularak öğretim yapılmaktadır. Öğrencilerimizin sınıf ortamında öğrendiklerini gerçek yaşamda uygulayabilmelerini sağlamak, öğrenmekten keyif alan öğrenciler yetiştirmek, kendisi ve toplumsal çevresiyle barışık olan öğrenci merkezli çalışmalar yapmak, çağın gerektirdiği bilgi donanımına sahip olan öğrenciler yetiştirmek dersimizin hedefidir.

Ayrıca;

Öğrencilerimiz tercih ettikleri kulüplere yerleştirilerek, sosyal anlamda faaliyetlerini artırma imkanı elde etmektedirler. Ayrıca okulumuzda sosyal anlamda kendilerini yetiştirmeleri için Cumartesi Okulu adı altında çeşitli faaliyetler yapılmaktadır.

Konularımıza paralel olarak planlanan gezi faaliyetleri ile de öğrencilerimize görerek, yaşayarak öğrenme fırsatı sağlanmaktadır.

Veli-öğretmen iletişiminin önemli bir parçası olan Haftalık Bilgilendirme Formu düzenli olarak velilerimize gönderilmektedir.

Okuma Çizelgeleri aracılığı ile de Ayın Kitapsever Öğrencisi seçilmekte ve Kendimi Aşıyorum Projesi kapsamında öğrenciler daha fazla okumaya teşvik edilmektedir.

‘’Kendimle Yarışıyorum’’ projesi ile de her öğrenciyi kendi içerisinde değerlendirip, yapabileceğinin daha iyisini yapmaya teşvik edilir.

4. SINIFLAR

Özel İstanbul Bilim İlkokulu'nda 4. Sınıflar; etkin öğrenmeye uygun olarak dizayn edilmiş sınıflarımızda farklı öğrenme ve öğretme teknikleri ile eğitim alırlar. Alanında uzman öğretmenler ile,  ahlaki değerleri en üst düzeyde, akademik başarıları yüksek, sosyal becerileri gelişmiş, sanatsal bakış açısı kazanmış, sportif faaliyetlerde sürekli kendini geliştiren bireyler olarak yetişirler.

Bunları gerçekleştirebilmek için;

Türkçe dersinde ana dili en iyi ve etkili kullanma, okuma becerilerini geliştirme, yazılı anlatım becerisini geliştirme, etkili dinleme ve etkili anlatım, görsel yorumlama ve görsel sunum çalışmaları yapılır.

Sosyal Bilgiler dersinde ise her şey; insana insan olduğu için değer vermekle başlar. Hoşgörü ve saygı çatısı altında; kişisel, ailevi ve kültürel kimliklerini tanıma ve geliştirme, geçmişini tanıma ve sahip çıkma, çevreye karşı duyarlı olma, gelecek için planlar yapma ve planlarını gerçekleştirmek için yapması gerekenlerin farkında olarak yetişmeleri sağlanır.

Fen Bilimleri dersi ise; bilimsel düşünebilme yeteneği  için bilinç oluşturmakla işe başlar. Bu nedenle önce insanın kendini biyolojik olarak tanıması,  yakın çevreyi tanıması ve gözlem yapması, hayatımızı kolaylaştırmak için bilimin önemi ve gereği üzerinde inceleme ve araştırma yapmalarına imkân sağlar. Tüm bunları tecrübe ederken sınıf içi aktivitelerin yanında laboratuvar çalışmalarına da çok önem verilir.

Matematik dersine ise tüm dünyada kullanılan ortak bir dil olarak bakılır. Bu ortak dili en etkili bir şekilde kullanmak için seviyelerine uygun ve müfredatta hatları çizilen tüm çalışmalar yapılır. Öğrencilerin düşünme becerileri ile problem çözme yetenekleri en üst seviyeye çıkarılır.